AGB Zorgverlenerscode             90-044295

AGB Praktijkcode                           90-053007

PRIVACYBELEID


Voor een goede behandeling c.q. begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw (geestelijke) gezondheidstoestand en gegevens over de begeleiding gedurende de tijd dat u in mijn praktijk bent.

Ook worden er in het dossier gegegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ik gebruik voor de verslaglegging een beveiligde USB stick.
 • er voor zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de geggevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Een uitzondering hierop is dat indien u niet meer door een mogelijke disfunctionele periode (lees psychose) in staat bent om contact met mij te houden, ik genoodzaakt zal zijn ten behoeve van uw veiligheid en welzijn zonder uw expliciete toestemming contact met uw huisarts op te nemen voor overleg.

 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • of voor het gebruik tijdens toetsing met collega's zoals bijvoorbeeld intervisie
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en mijn boekhouder deze kan verwerken.

Mijn boekhouder is verplicht zich ook aan de privacybeleid van de AVG te houden.


Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.


Privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar


 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van behandeling c.q. begeleiding
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld "behandeling natuurgeneeskunde" of "psychosociaal consult"
 • de kosten van het consult


Ik vraag mijn cliënten bij het intakegesprek dit privacyformulier met informatie betreffende de persoonsgegevens die ik bewaar te tekenen. Op verzoek wordt een duplicaat via de mail toegestuurrd.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • het intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
 • let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.


Website:

Mijn website is extra beveiligd door activatie van een sitelock wat betekent dat mijn website gedurende de dag een aantal malen wordt gescand en mogelijke hackersactiviteiten hierdoor wordt onderschept.

Er wordt geen gebruik van cookies gemaakt.


Mail:

Op dit moment heb ik nog geen volledige beveiligde mail en zal  derhalve geen privacygevoelige gegevens aan uw doorsturen. Wel kan er via de mail gecommuniceerd worden.Klacht indienen:

Wanneer u vindt dat ik u niet op de juiste manier help, dan hoor ik dat graag. Ik kijk dan samen met u naar een oplossing. Mocht de oplossing u niet bevallen en er is geen andere mogelijkheid tot overeenstemming dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


SiteLock